ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
ban-defibrylator_Easy-Resize.com.jpg
ban-odpady.jpg
15920530_banner_wybory2.jpg
banner_burmistrz5.jpg
banner GEOPORTAL.jpg
ban_oferty2.jpg
ban_prezentacja.jpg
ban-sesja2.jpg
przedsiebiorcy.jpg
PSR2020.jpg
tvrypin.jpg
budżet_ok.jpg
1.jpg
ban-pogoda.jpg
banner_informator_2b.jpg
ban-newsletter.jpg
smsinfo.jpg
ban-cmentarz.jpg
ban-biblioteka.jpg
Banerek - repertuar.jpg
urzad.jpg
Stypendia szkolne

 

 

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz innych okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy materialnej takich jak bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność itp.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
 o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto.
Stypendium szkolne przysługuje:
 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych, ( do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia)
 • słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych  i kolegiów pracowników służb społecznych, (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia)
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży,  o których mowa w art. 16 ust.7 (ustawa o systemie oświaty), a także dzieciom i młodzieży  upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio  obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ( do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki)
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych (z art. 90c ust. 2) (do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki)
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków  obcych (z art. 90c ust.2) ( do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia).
Stypendium nie przysługuje uczniom:
 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie miasta Rypina
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).
 • którzy zostali umieszczeni w instytucjach zapewniających całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
Wysokość stypendium dla ucznia lub słuchacza kształtuje się w granicach od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.
 
Stypendium może być przyznane w formie:
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (uczniom szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczom kolegiów).
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów związanych z edukacją na podstawie faktur lub rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę , 
Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 8 ust. 3-13) za dochód uważa się wszelkie przychody pomniejszone o:
 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób
Do dochodu ustalonego nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego oraz wartości świadczeń w naturze.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.
W przypadku działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę uzyskanego dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku zadeklarowaną w pisemnym oświadczeniu podatnika.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288 zł.
Ponadto do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i o charakterze motywacyjnym.
 
 Terminarz składania wniosków
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września danego roku szkolnego, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.
 
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty( pok. 202 ) ul. Warszawska 40   oraz w formie elektronicznej.
 
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz
się