ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
grafika
Czwartek, 06.06.2019
Maciej PiotrowskiLiczba wyświetleń: 886
STYPENDIUM MOTYWACYJNE RADY MIASTA RYPIN

STYPENDIUM MOTYWACYJNE RADY MIASTA RYPIN

 

Stypendium Motywacyjne Rady Miasta Rypin mogą otrzymać uczniowie i absolwenci, szkół podstawowych, gimnazjum  i liceum plastycznego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Rypin za:

1) wybitne wyniki w nauce tj. średnią ocen rocznych wynoszącą co najmniej:

  • 5,30 w klasie III gimnazjum oraz w klasie VII i VIII szkoły podstawowej,
  • 5,50 w klasie VI szkoły podstawowej,
  • 5,00 w klasie I, II, III, IV  liceum plastycznego

      (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku) lub  

2) wysoki wynik sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego – co najmniej 92,5% punktów możliwych do uzyskania łącznie                  ze wszystkich części sprawdzianu, egzaminu lub

3) uzyskanie tytułu laureata  konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Stypendium może być przyznane  na wniosek :

1) dyrektora szkoły,

2) rodzica,

3) opiekuna prawnego,

4) zainteresowanego pełnoletniego ucznia.

 

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty  do 10 lipca.

Do wniosku o stypendium motywacyjne należy dołączyć:

1) kserokopię  świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

2) kserokopię zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - o wyniku uzyskanym na sprawdzianie lub egzaminie zewnętrznym przez ucznia ubiegającego się o stypendium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,

3) kserokopię zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata przedmiotowego konkursu kuratoryjnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.

 

Druk wniosku dostępny w Miejskim Zespole Obsługi Oświaty w Rypinie (Urząd Miasta Rypin pok. 202) lub na stronie www.rypin.eu w zakładce Edukacja – Pomoc materialna dla uczniów – Stypendium Motywacyjne Rady Miasta Rypin.

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ