ban-header-logo2.jpg
zaawansowane opcje wyszukiwania
                       
podatki 2020.jpg
grafika
Wtorek, 31.12.2019
Magdalena BalińskaLiczba wyświetleń: 580
Informacja o obowiązujących nowych uchwałach regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie miasta Rypin

Niniejszym informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie miasta Rypin. Wszelkie zmiany wynikają z wprowadzonej z dniem 6 września 2019 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a do najważniejszych zmian należą:

  1. Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego gromadzenia i przekazywania odpadów komunalnych.

We wcześniejszym stanie prawnym istniała możliwość by właściciel nieruchomości z góry mógł stwierdzić, że nie będzie segregował odpadów i złożyć deklarację w której od razu wyliczona była opłata podwyższona. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami już takiej możliwości nie ma. Każdy właściciel nieruchomości musi odpady posegregować i przekazać je firmie wywozowej w odpowiednim terminie, dopiero w przypadku złego posortowania odpadów z urzędu zostanie naliczona opłata podwyższona

2. Można kompostować bioodpady we własnym zakresie i ponosić niższą opłatę.

Nowelizacja wprowadziła możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie. W tym celu konieczne jest złożenie nowej deklaracji (na wzorze obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), gdzie zostanie wskazane kompostowanie bioodpadów na swojej działce oraz nastąpi wyliczenie zwolnienia w części z opłaty.

3. Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dla nieruchomości zamieszkałych są to:

a)      20 zł od osoby (pierwsze 4 osoby w gospodarstwie domowym),

b)      13 zł (kolejne osoby powyżej 4 osób w danym gospodarstwie domowym).

Powyższe stawki są stawkami podstawowymi. Jeżeli okaże się, że właściciel nieruchomości nie posortował odpadów zostanie na niego nałożona stawka karna na drodze decyzji w wysokości:

a)       40 zł od osoby (pierwsze 4 osoby w gospodarstwie domowym),

b)      26 zł (kolejne osoby powyżej 4 osób w danym gospodarstwie domowym).

W związku z powyższym bardzo ważnym jest by właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości dopilnowali właściwej segregacji odpadów.

UWAGA: na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców nie ma konieczności składania nowych deklaracji. Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie dotychczasowych deklaracji i podana właścicielom w zawiadomieniu. Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. w przypadku uiszczenia opłat w wysokości niższej niż wynikałoby to z nowych stawek opłat będą powstawały zaległości w opłatach.

Obowiązek złożenia nowej deklaracji powstaje w przypadku zmiany danych stanowiących postawę do ustalenia wysokości opłaty (zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób) lub w przypadku chęci skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

 4. Zmiany dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta Rypin.

a)      Zgoda – według dotychczasowego porządku prawnego wszystkie nieruchomości niezamieszkałe były włączone w system odbioru odpadów zorganizowany przez Gminę Miasta Rypin. Po nowelizacji przepisów właściciele nieruchomości by pozostać w systemie gminnym muszą złożyć stosowne oświadczenie. Wzory oświadczeń były wysyłane do właścicieli tego typu nieruchomości. Jeżeli takowe oświadczenie nie zostałoby złożone właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację zerującą dotychczasową opłatę oraz przedłożyć umowę na odbiór odpadów komunalnych zawartą z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w mieście Rypin.

UWAGA: składanie oświadczeń w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dotyczy jedynie indywidualnych nieruchomości niezamieszkałych. Jeżeli lokal w którym prowadzona jest działalność znajduje się na tzw. nieruchomości „mieszanej” (gdzie część lokali wykorzystywana jest na potrzeby mieszkaniowe a część na handlowe lub usługowe) właściciele nieruchomości nie posiadają możliwości wyłączenia się z systemu odbioru odpadów zorganizowanego przez gminę.

b)      Deklaracje – właściciele nieruchomości niezamieszkałych, pozostający w systemie, w związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty po 1 stycznia 2020 r. mają obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Rypin.

Zmiana ta podyktowana jest zmianą sposobu obliczania opłaty. Dotychczas w deklaracji wskazywano jedynie pojemność pojemnika na odpady zmieszane a odbiór odpadów selektywnych był wliczony do tej opłaty. Obecnie należy zadeklarować indywidualne pojemności worków lub pojemników do odpadów zmieszanych oraz selektywnych (szkło, papier, plastik, bioodpady).

UWAGA: Dla spełnienia przesłanki o selektywnej zbiórce należy wskazać co najmniej po jednym pojemniku/worku dla każdej z frakcji odpadów.

c)      Stawki opłat – od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych.

d)      Częstotliwość odbioru – od 1 stycznia 2020 roku zmienia się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Wszystkie frakcje odpadów odbierane będą z częstotliwością co 2 tygodnie (średnio 2 x w miesiącu). Częstotliwość odbiorów należy uwzględnić przy określaniu pojemności pojemników/worków na odbiór odpadów wskazywaną w deklaracji.

UWAGA: Jeżeli na danej nieruchomości niezamieszkałej będzie potrzeba zwiększenia częstotliwości odbiorów będzie to możliwe po indywidualnym uzgodnieniu z tut. urzędem oraz odpowiednim wypełnieniu deklaracji.

 

Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Komentarze (0)
grafika